Regulamin zakupów i polityka prywatności
 Regulamin zakupów
 

§ 1.

Sklep Internetowy Dar Terapii działający pod adresem www.sklep-darterapii.pl prowadzony jest przez Martę Ciechanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DAR TERAPII MARTA CIECHANOWICZ z siedzibą w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 1 m. 13, wpisaną do CEIDG, z numerem NIP: 118-090-62-85, Regon 142800035, dalej zwany „Sklep Internetowy Dar Terapii”.

Kontakt ze Sklepem Internetowym Dar Terapii jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@darterapii.pl telefonicznie:  606 635 246, 606 763 336; oraz pisemnie na adres: 01-873 Warszawa, ul. Magiera 1/13

Regulamin określa zasady dokonywania zamówień i zakupów w Sklepie Internetowym Dar Terapii. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Dar Terapii, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 § 2.

Sklep Internetowy Dar Terapii prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep Internetowy Dar Terapii zamieszcza na stronie: www.sklep-darterapii.pl

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym Dar Terapii są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Dar Terapii są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego Dar Terapii nie zawierają kosztów dostawy i ewentualnych kosztów związanych z wyborem sposobu płatności. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku faktury VAT konieczne jest przesłanie danych do faktury mailem.

 

Oferty promocyjne w Sklepie Internetowym Dar Terapii nie łączą się.

 

§ 3.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a/ wyboru zamawianego towaru;

b/wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym Dar Terapii;

c/ podania adresu dostawy;

d/ wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie Internetowym Dar Terapii.

Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub poczty. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw.

Cennik dostaw dotyczy wysyłek realizowanych na terytorium Polski.

 

Jeżeli towar ma zostać wysłany na inny adres niż ten podany w zamówieniu, Klient powinien niezwłocznie po złożeniu zamówienia wysłać adres do wysyłki mailem.

 

§ 4.

Możliwe są następujące formy płatności:

  • Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru lub na poczcie. W wybranych przypadkach Sklep Internetowy Dar Terapii zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - po potwierdzeniu dostępności zamówionego towaru, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklep Internetowy Dar Terapii, zamówienie jest przekazywane do magazynu Sklepu Internetowego Dar Terapii w celu przygotowania wysyłki. Czas oczekiwania na wpłatę to 4-5 dni.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

§ 5.

W przypadku niektórych rodzajów towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Dar Terapii, Sklep Internetowy Dar Terapii zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Czas realizacji upływa od momentu potwierdzenia przez Sklep Internetowy Dar Terapii dostępności zamówionego przez Klienta towaru do chwili przygotowania zamówionego towaru do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości lub częściami, w zależności od dostępności produktów.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep Internetowy Dar Terapii kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

W przypadku płatności przelewem termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Przesyłki dostarczane są pocztą zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, a firmą kurierską w ciągu 1-2 dni od wysyłania przesyłki z magazynu Sklepu Internetowego Dar Terapii.

§ 6.

Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Dar Terapii, Klient może zgłaszać pod adresem e-mail:info@darterapii.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Dar Terapii.

Sklep Internetowy Dar Terapii zobowiązany jest do wydania towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedawana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wad towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie czas na złożenie reklamacji wynosi 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży.

Sklep Internetowy Dar Terapii niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.    

§ 7.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sklep Internetowy Dar Terapii o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysyłając pismo pocztą na adres 01-873 Warszawa, ul. Magiera 1/13 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:info@darterapii.pl).

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona. Sklep Internetowy Dar Terapii  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru zwracanego na koszt Sprzedawcy.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (np.waga, wzost) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381

późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne można reklamować tylko i wyłącznie w 2 przypadkach: Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:

- wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy.

- został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci). Taki towar  reklamujemy zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 § 8.

Po otrzymaniu przesyłki należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu - sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela i wystąpić z reklamacją do przewoźnika. Sporządzony protokół jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

§ 9.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego Dar Terapii nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego Dar Terapii, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.

Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Sklep Internetowy Dar Terapii wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji lub odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji z uwagi na brak dostępności towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat __________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

____________________________________________________________________

 

 

Data odbioru towaru__________________________________________________

 

 

Imię i nazwisko konsumenta____________________________________________

 

 

Adres konsumenta____________________________________________________

 

Numer konta bankowego, na który zostanie zrealizowany przelew za zwrócone towary

___________________________________________________________________

 

 

 

____________________

Podpis konsumenta i data

Polityka prywatności i plików cookies

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 § 1.

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Dar Terapii Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Dar Terapii. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji i złożenia zamówienia na towar.

Administratorem bazy danych osobowych przetwarzanych w ramach  Sklepu Internetowego Dar Terapii  jest Marta Ciechanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DAR TERAPII MARTA CIECHANOWICZ z siedzibą w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 1 m. 13. tel:+ 48 606 763 336, /fax.: 48 22 350 73 54 , e-mail: info@darterapii.pl

 § 2.

Dane osobowe Klientów przetwarzamy w zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

1.Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

a) Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, dane do faktury, numer zamówienia, nr IP, wymiary ciała niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

b) Cel przetwarzania: Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientem

2. Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, którzy złożyli reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy

a) Zakres przetwarzania danych osobowych Klienta: imię i nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, dane do faktury, numer zamówienia, numer reklamacji, nr IP

b)Cel przetwarzania: Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniem od umów.

3. Zbiór danych osób korespondujących ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej

a)Zakres przetwarzania danych osobowych Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP, numer zamówienia,

b) Cel przetwarzania: udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Sprzedawcę

 

 § 3.

Część zbiorów danych osobowych powierzamy innym podmiotom tylko w celu należytego świadczenia usług. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu firmy Dar Terapii:

- hostingodawca (firma obsługująca stronę oraz pocztę firmową),

- obsługa księgowa lub prawna,

- firma kurierska,

- producenci, z którymi mamy podpisane umowy,

 Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

 

  § 4.

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych;

• żądania sprostowania swoich danych osobowych;

• żądania usunięcia swoich danych osobowych;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• żądania przenoszenia danych osobowych.

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@darterapii.pl

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  § 5.

 Sklep Internetowy Dar Terapii nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Dar Terapii. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 § 6.

 Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej.
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 § 7.

Realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Czynimy należyte starania, aby dane osobowe Klientów były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów, nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.  Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie stacjonarnego sklepu DAR TERAPII w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 1 m. 13, a także pod adresem http://sklep-darterapii.pl/regulamin-zakupow

 

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.

Bezpieczne zakupy

certyfikat SLL

Produkt dnia
Stonie mała piłka lekarska 0,5 kg
Stonie mała piłka lekarska 0,5 kg
68,88 zł 56,00 zł
szt.
Farby fluorescencyjne
Farby fluorescencyjne
230,00 zł 186,99 zł
szt.
Miękki tunel sensoryczny 70cmx90cm
Miękki tunel sensoryczny 70cmx90cm
317,00 zł 293,52 zł
szt.
Gryzak logopedyczny ARK gładki
Gryzak logopedyczny ARK gładki
41,00 zł 37,96 zł
szt.
Kubek Miś ARK
Kubek Miś ARK
57,00 zł 52,78 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl